แนะนำคำศัพท์ทางธุรกิจควรรู้

คำศัพท์ คือ สิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ เพราะในการลงทุนทำธุรกิจของเรานั้น ไม่ใช่แค่การทำธุรกิจหรือลงทุนกับคนไทย หรือคนภายในประเทศแต่บางครั้งเราจะต้อง ทำธุรกิจกับชาวต่างชาติด้วย เพื่อให้การทำธุรกิจของเราเป็นไปอย่างเรียบง่าย ดังนั้นคำศัพท์จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็น ซึ่งเราจะมานำเสนอดังนี้

 1. Absorption

การรวมธุรกิจเล็กเข้าด้วยกันกับธุรกิจใหญ่

 1. Accountability

1) สภาพที่บุคคลหนึ่งสามารถที่จะกระทำงานที่เขามีสิทธิ อำนาจที่จำเป็น โดยเขาเป็นผู้รับผิดชอบผลการกระทำนั้น ๆ

2) กระบวนการรายงานตามสายบังคับบัญชาถึงผลงานของกลุ่มทำงาน หรือหน่วยงานที่ย่อยกว่า

 1. Achievement

การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 1. Acquisition

การขยายกิจการแบบเข้าไปซื้อ

 1. Added valve

การเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการจากกระบวนการผลิตหรือ

การกระจาย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังแรงงานเปลี่ยนแปลงวัตถุให้มีมูลค่าสูงขึ้น บางครั้งวัดด้วยส่วนต่าง ระหว่างรายได้ จากการขายและรายจ่ายของการลงทุนค่าวัตถุดิบและค่าแรง

 1. Behavioral approach

ทฤษฎีการบริหารจัดการที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ

 1. Benefit (in kind)

1) ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง นอกเหนือจาก เงินเดือนหรือค่าจ้าง (fringe benefit)

2) ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการตกลงใจซื้อขายสินค้าใด สินค้าหนึ่ง เช่น การแจกแถม ให้สิทธิต่าง ๆ ในการซื้อสินค้า

 1. Black Market

ตลาดมืด การซื้อขายสินค้านอกตลาดที่ควบคุมโดยรัฐบาล ไม่ว่าเป็นการควบคุมราคาหรือควบคุมปริมาณ (การปันส่วน)

 1. Blacklist

บัญชีดำ รายชื่อบุคคลหรือองค์การซึ่งถูกถือว่ามีเครดิตไม่ดีเสี่ยงต่อการติดต่อทำธุรกิจด้วย

 1. Blue-collar workers

คนงานที่ทำงานในกระบวนการผลิตโดยตรง เช่น คนงาน โรงงาน ซึ่งต่างกับ white-collar workers ซึ่งทำงานในสำนักงาน

 1. Bond

พันธบัตรหรือเอกสารที่ผู้ลงนามรับรองว่าจะจ่ายเงินให้ผู้ถือ ตามระยะเวลาที่กำหนด ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ที่ออกเอกสารนี้คือ รัฐบาล ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ และบริษัท

 1. Cash flow

กระแสเงินสด

1) การจัดหาเงินสดที่จำเป็นสำหรับการใช้จ่ายของบริษัทเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน

2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปของเงินสด

 1. Certification

การรับรองเอกสารทางการ เช่น การจบหลักสูตรการศึกษาอบรมหรือการให้บริการทางวิชาชีพ

 1. Chairman

ประธานกรรมการบริหารขององค์กร ผู้ดูแลฝ่ายบริหารในนามของผู้ถือหุ้น ในสมัยก่อนไม่ได้มีการแยกกันอย่างเด็ดขาดระหว่างประธานกรรมการบริหารกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (chief executive officer) แต่การบริหารสมัยใหม่มีการแยกกันอย่างเด่นชัดมากขึ้น โดยประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลควบคุมการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

 1. Deal

การตกลงทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้ คือ ส่วนหนึ่งของคำศัพท์พื้นฐานที่เราจำเป็นต้องรู้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของเรา ให้มีความง่ายดายในการสื่อสารทางธุรกิจ ถ้าอยากรู้คำศัพท์มากกว่านี้ โปรดติดตามเรานะครับ แล้วเจอกันเร็วๆนี้